Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
x
Regulamin

Regulamin Portalu
wymagania-prawne.pl

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

 1. Portal wymagania-prawne.pl jest portalem internetowym, którego Wydawcą jest firma Ecostandard Jacek Korzeniewski, z siedzibą we Wrocławiu, ul Chemiczna 3/7, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 194073, nr NIP 894-231-32-46, nr REGON 932727692.

 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez firmę Ecostandard Jacek Korzeniewski, zwaną dalej Wydawcą, oraz korzystania przez Użytkowników z Portalu wymagania-prawne.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wydawcą umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu wymagania-prawne.pl i korzysta z usług.

 2. Wydawca – firma Ecostandard Jacek Korzeniewski, z siedzibą we Wrocławiu, ul Chemiczna 3/7, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 194073, nr NIP 894-231-32-46, nr REGON 932727692. – wydawca Portalu wymagania-prawne.pl.

 3. Usługi – usługi udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Portalu wymagania-prawne.pl, w tym w szczególności:

  1. odpłatny dostęp do treści poprzez zakup Pakietu OPTIMA – w tym do artykułów o wymaganiach prawnych i ich zmianach, aktualizowanych tekstów aktów prawnych oraz wzorów druków wynikających z aktów prawnych,

  2. odpłatny dostęp do narzędzi poprzez zakup Pakietu OPTIMA, umożliwiających Użytkownikom kompleksowe zarządzanie dotyczącymi ich działalności wymaganiami prawnymi i innymi – w tym dodawanie publikowanych na Portalu wymagania-prawne.pl artykułów o wymaganiach prawnych do „Mojej listy”, wprowadzanie własnych wymagań prawnych i innych, aspektów i obiektów, planowanie i wykonywanie okresowych ocen zgodności lub auditów zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, administrowanie kontem Użytkownika głównego oraz Użytkowników mu podległych.

 4. Portal – portal internetowy zamieszczony pod adresem wymagania-prawne.pl, będący własnością i administrowany przez Wydawcę, poświęcony tematyce związanej z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska, BHP i energii zgodnie z podejściem normy ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001.

 5. Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Portalu, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych, a także umożliwiająca wykupywanie płatnych usług udostępnionych na stronach Portalu.

§3

 1. Zamawiając Usługi za pośrednictwem Portalu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z ich opisem, warunkami ich świadczenia przez Wydawcę oraz z niniejszym Regulaminem, a także oświadcza, że je akceptuje i zobowiązuje się je przestrzegać.

 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.

 4. Wydawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Rozdział 2
Założenie bezpłatnego Konta i dane osobowe

§4

 1. Użytkownicy poprzez założenie Konta uzyskują dostęp do bezpłatnego newslettera, a także możliwości dodawania komentarzy do wymagań prawnych. Ponadto posiadając założone konto Użytkownicy mogą wykupywać płatne usługi, udostępnione na Portalu. W celach promocyjnych Wydawca może udostępniać bezpłatnie Użytkownikom ograniczony dostęp do płatnych usług.

 2. Bez rejestracji Użytkownicy mogą korzystać z narzędzi wyszukiwawczych, zamieszczonych na Stronie Głównej oraz podstronie „Identyfikacja”, w tym przeglądać wyszukane dokumenty bez możliwości zapoznania się z ich pełną treścią (wymagania prawne, akty prawne) lub bez możliwości ich pobrania (druki, załączniki), a także w pełni korzystać z możliwości zapoznania się z definicjami, zamieszczonymi na podstronie „Definicje”.

 3. W celu założenia bezpłatnego Konta na Portalu wymagania-prawne.pl należy wypełnić formularz bezpłatnej rejestracji, podając następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres e-mail.

 4. Ponadto w celu założenia bezpłatnego Konta na Portalu wymagania-prawne.pl należy określić nazwę Loginu oraz hasła, które będą służyć Użytkownikowi do logowania się do Portalu. Login będzie pełnił ponadto funkcję identyfikującą Użytkownika jako autora komentarzy dodawanych do wymagań prawnych. Każdy Użytkownik posiada niepowtarzalny Login. W przypadku, gdy podana propozycja nazwy Loginu została już wykorzystana przez innego Użytkownika, Użytkownik dokonujący rejestracji zostanie poproszony o podanie innej nazwy Loginu.

 5. Dokonując założenia bezpłatnego Konta, Użytkownik zostanie poproszony o zaznaczenie odpowiedniego pola przy oświadczeniu woli o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i oferty usług świadczonych przez Portal wymagania-prawne.pl i podmioty z nim powiązane oraz od partnerów handlowych Portalu wymagania-parwne.pl.

 6. W przypadku poprawnego wypełnienia wszystkich pól rejestracji Wydawca prześle na podany adres Użytkownika wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta oraz z linkiem aktywującym jego użytkowanie.

§5

 1. Poprzez założenie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu bezpłatnej rejestracji, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Polityką prywatności, w tym w szczególności na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych i innych Użytkownika przez Wydawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Portal.

 2. Poprzez założenie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i oferty usług świadczonych przez Portal wymagania-prawne.pl i podmioty z nim powiązane oraz od partnerów handlowych Portalu wymagania-parwne.pl, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu bezpłatnej rejestracji, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych w formularzu bezpłatnej rejestracji dla celów marketingowych.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca. Wydawca chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu rejestracji Wydawca przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego oraz międzynarodowego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2018, poz. 1000 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Wydawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 6. Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Wydawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Portalu. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Portalu wymagania-prawne.pl i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych konkretnych Użytkowników.

 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z bezpłatnego Konta oraz bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawcę za pośrednictwem Portalu. Wystarczy w tym celu przesłać na adres cok@wymagania-prawne.pl informację o rezygnacji z tych Usług, podając swoje imię i nazwisko. Po otrzymaniu tej informacji Wydawca usunie wszystkie dane Użytkownika, podane w formularzu rejestracyjnym. Rezygnacji z bezpłatnego Konta nie można skutecznie wykonać podczas trwania abonamentu za pakiet OPTIMA, który jest bezpośrednio związany z utrzymaniem Konta Użytkownika.

Rozdział 3
Zawarcie i wykonywanie umowy o udostępnienie pakietu OPTIMA

§6

 1. W ramach pakietu OPTIMA Wydawca świadczy usługę płatnego dostępu do pełnej treści Portalu, zawartej w wymaganiach prawnych, aktach prawnych i drukach oraz usługę płatnego dostępu do wszystkich narzędzi Portalu, zamieszczonych na podstronach „Organizacja”, „Identyfikacja”, „Moja lista” oraz „Ocena zgodności”.

 2. Pakiet OPTIMA jest wykupowany w abonamencie rocznym, wynoszącym 2000 zł netto/rok (słownie: dwa tysiące złotych netto za rok), który obejmuje możliwość dostępu dla 20 stanowisk.

 3. Wykup pakietu OPTIMA odbywa się poprzez Konto Użytkownika, które zostało zarejestrowane zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale 2 Regulaminu.

 4. Przy sprzedaży pakietu OPTIMA Wydawca może oferować dodatkowe usługi lub bonifikaty, w tym dodatkowe stanowiska po promocyjnej cenie.

 5. W celu wykupu pakietu OPIMA należy założyć bezpłatne konto oraz wypełnić formularz zamówienia. Wypełniając formularz zamówienia pakietu OPTIMA należy uzupełnić dane niezbędne do wystawienia faktury (firma, ulica, miejscowość, kod, NIP), zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zawarcia i wykonywania umowy o udostępnienie pakietu, a następnie potwierdzić dane w złożonym zamówieniu. Uruchomienie dostępu do pakietu OPTIMA nastąpi po potwierdzeniu dokonania płatności za pierwszyabonament roczny. Wydawca ma prawo do zawieszenia dostępu do pakietu OPTIMA w przypadku zwłoki z płatnością.

 6. W celu wykupienia dodatkowych stanowisk w okresie trwania umowy o udostępnienie pakietu OPTIMA Użytkownik główny powinien skontaktować się z Wydawcą.

 7. Złożenie przez Użytkownika zamówienia pakietu OPTIMA za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Wydawcą na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia, przesłane Użytkownikowi głównemu na podany przez niego adres e-mail, jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Wydawcę i z zawarciem umowy o udostępnienie pakietu OPTIMA drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

 8. Minimalny czas trwania umowy o udostępnienie pakietu OPTIMA wynosi 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie pakietu OPTIMA przez Użytkownika powinno być złożone w formie pisemnej, w tym poprzez e-mail wysłany przez Użytkownika głównego na adres cok@wymagania-prawne.pl.

 9. Na miesiąc przed końcem rocznego abonamentu Wydawca prześle na adres e-mail Użytkownika głównego przypomnienie o zbliżającym się terminie przekształcenia umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony oraz o możliwości wypowiedzenia umowy o udostępnienie pakietu OPTIMA. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika rozwiązanie umowy następuje wraz z zakończeniem biegnącego okresu płatności. Wypowiedzenie umowy nie powoduje wstrzymania płatności za rozpoczęty okres płatności. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do corocznego przedłużania abonamentu rocznego.

 10. Po rozwiązaniu umowy o udostępnienie pakietu OPTIMA Wydawca usunie na żądanie Użytkownika głównego wszystkie dane wprowadzone na jego koncie w ramach pakietu OPTIMA, w tym konta użytkowników podległych, związane z korzystaniem z pakietu OPTIMA. Rozwiązanie umowy o udostępnienie pakietu OPTIMA nie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, związanych z zachowaniem bezpłatnego Konta Użytkownika głównego oraz użytkowników podległych.

Rozdział 4
 
Przepis przejściowy

§7

 1. Z dniem 01.10.2021 r. Wydawca wycofuje ze sprzedaży pakiet MINIMA oraz pakiet STANDARD.

 2. Użytkownicy posiadający w dniu 01.10.2021 r. wykupiony pakiet MINIMA lub pakiet STANDARD mogą dalej z nich korzystać na zasadach dotychczasowych do czasu zakończenia biegnącego rocznego abonamentu.

 3. Użytkownikom posiadającym w dniu 01.10.2021 r. wykupiony pakiet MINIMA lub pakiet STANDARD przysługiwać będzie jednorazowa 25% bonifikata na wykup pakietu OPTIMA na kolejny rok.

 Rozdział 5
Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu

§8

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem Portalu po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonego na stronie wymagania-prawne.pl. Dostęp do odpłatnych usług następuje po wykupieniu pakietu OPTIMA zgodnie z § 6.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Wydawcy przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Portalu przez Użytkownika.

 4. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem Portalu przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do płatnych Usług.

 5. Wydawca ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów zamieszczonych w Portalu, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z Usług za pośrednictwem Portalu.

 6. W przypadku zastosowania przez Wydawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§9

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0, Firefox, Opera, Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

§10

 1. Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu należą do Wydawcy. Utwory te i materiały podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami). Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

 3. Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika abonamentu na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu.

 4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawcę o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu.

 5. Naruszenie zasad określonych w niniejszym punkcie przez Użytkownika lub osobę trzecią przy jego pomocy lub za jego zachętą stanowi czyn zabroniony, ścigany prawnie, i obarczone jest odpowiedzialnością cywilną i karną.

 

Rozdział 6
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi 

§11

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu, wynikający z przyczyn od Wydawcy niezależnych.

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Portalu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu.

 3. Wydawca nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Portalu lub posłużenia się wzorami udostępnianych za pośrednictwem Portalu druków. Użytkownik korzysta z powyższych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 7
Postępowanie reklamacyjne 

§12

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu wymagania-prawne.pl oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres cok@wymagania-prawne.pl z podaniem opisu reklamacji oraz danych identyfikujących reklamującego.

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Wydawcę następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Wydawcę przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§13

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania oraz stanowi całą i wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu wymagania-prawne.pl.

 2. Wydawca ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu i zablokować mu dostęp do płatnych Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub nieterminowego dokonywania opłat abonamentowych za dostęp do płatnych Usług.

 3. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony wymagania-prawne.pl


 §14

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawcę na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.


 §15

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

 2. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

 3. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby pozwanego.

 

 

Wrocław, dnia 10.09.2010 roku

Wydawca Portalu
 Ecostandard Jacek Korzeniewski

Aktualizacje:

 • 4.10.2011 r. – zmiana treści § 2 i § 6,

 • 28.01.2013 r. – zmiana treści §2, §4, §6, § 7, §8,

 • 01.10.2021 r. – zmiana treści §1, §2, §4, §5, §6, §7, §8, §12.